Catering dietetyczny z dostawą

Regulamin T4D

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG
SERWISU WWW.TIME4DIET.PL

 

 • §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem serwisu jest JPG Catering BIS Joanna Gmaj.
 2. Serwis www.time4diet.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis www.time4diet.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z www.time4diet.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  • ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
  • ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
  • ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
  • ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 • §2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE
 1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.time4diet.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
 2. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą.
 3. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. PRODUKT – dostępna w serwisie Usługa, będąca przedmiotem Umowy o Świadczenie Usług między Klientem a Sprzedawcą.
 5. USŁUGA – usługa przygotowania i dostarczania posiłków w wariancie diety wybranym przez Klienta, realizowana przez Sprzedawcę na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 6. CENNIK – cennik usług cateringu dietetycznego dostępny na stronie Sklepu w zakładce „Cennik”.
 7. REGULAMIN – niniejszy regulamin serwisu.
 8. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.time4diet.pl
 9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Joanna Gmaj wykonująca działalność gospodarczą pod firmą JPG CATERING BIS GMAJ JOANNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Księga Piotra Skargi 16, 05-600 Grójec, NIP: 7971838554, REGON: 142712779, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@time4diet.pl, numer telefonu: 22 290 64 60 lub 510 663 664.
 10. UMOWA O ŚWADCZENIE USŁUG – umowa o świadczenie Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu.
 11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem serwisu.
 12. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy o Świadczenie Usług ze Sprzedawcą.
 • §3 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI
 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
 3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 4. Cena Usługi uwidoczniona na stronie serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 5. Zamówienia można składać:
  • poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.time4diet.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@time4diet.pl
  • telefonicznie pod numerem: +48 22 290 64 60 lub 510 663 664.
 6. Warunkiem złożenia Zamówienia w serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 7. W przypadku, gdy Sprzedawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania Usługi stanowiącej Produkt, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy o Świadczenie Usług z Klientem, niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.
 8. W sytuacji, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę, czy:
  • przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo
  • odstępuje od Umowy o świadczenie Usług z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Klienta świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.
 9. Jeżeli Klient odstępuje od Umowy o świadczenie Usług zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu lub jeżeli Sprzedawca odwołuje wykonanie Usługi stanowiącej przedmiot Umowy o świadczenie Usług z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:
  • otrzymać Usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na Usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  • żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.
 10. Sprzedawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi stanowiącej Produkt, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:
  • działaniem lub zaniechaniem Klienta,
  • działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu Usługi przewidzianej w Umowie o świadczenie Usług, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,
  • siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którym Sprzedawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).
 11. Lista dostępnych wariantów (rodzajów) diet wraz z przykładowym menu do każdej z nich znajduje się na stronie internetowej www.time4diet.pl
 12. Sprzedawca w celu umożliwienia Klientom przetestowania oferowanej przez niego Usługi, udostępnia opcję zamówienia zestawu próbnego, obejmującego zestaw 5 posiłków na jeden dzień. Zestaw próbny zawiera posiłki, które przewidziane zostały na dany dzień, przy czym Klient zamawiając zestaw próbny ma możliwość wybrania wariantu (rodzaju) diety, którą chce przetestować.
 13. Ten sam Klient ma możliwość zamówienia wyłącznie jednego zestawu próbnego.
 • §4 ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Do zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 5 oraz 6 Regulaminu.
 2. Klient w celu złożenia Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia, musi wypełnić dane wskazane w niniejszym Formularzu (m.in. wybrać rodzaj, kaloryczność diety oraz podać dane kontaktowe) oraz kliknąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta zgodnie z regułami wskazanymi w pkt 2 niniejszego paragrafu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera:
  • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
  • niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.
 6. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 5 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa o Świadczenie Usług między Klientem, a Sprzedawcą.
 • §5 SPOSOBY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • płatność za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności (PayU.pl).
 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 85 1240 5660 1111 0010 4899 5477 (Bank Pekao S.A.) JPG CATERING BIS GMAJ JOANNA, ul. Księdza Piotra Skargi 16, 05-600 Grójec, NIP: 7971838554. W tytule przelewu należy wpisać wariant diety oraz okres zamówienia.
 3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczny system płatności umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 4. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy o Świadczenie Usług najpóźniej na jeden dzień przed dostarczeniem pierwszego Zamówienia, chyba że Umowa o Świadczenie Usług stanowi inaczej.
 5. Jeżeli Klient dokonuje płatności sposobem, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, w celu otrzymania Zamówienia, Klient ma obowiązek przesłania do Sprzedawcy potwierdzenia wykonania przelewu.
 6. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu.
 • §6 KOSZT I TERMIN DOSTAWY
 1. Koszt dostawy zawiera się w cenie Usługi.
 2. Bezpłatna dostawa zawarta w cenie usługi na terenie Polski określają strefy wskazane przez sprzedawcę i zamieszczone na stronie time4diet.pl w zakładce strefy dostaw.
 3. W wyjątkowych sytuacjach Sprzedawca dopuszcza możliwość dostarczenia Produktów także poza granicę wyznaczonych stref, za odpowiednią dopłatą i po uprzednim skonsultowaniu tej kwestii przez Klienta ze Sprzedawcą.
 4. Rozpoczęcie realizacji Usługi uzależnione jest od daty wskazanej przez Klienta w Zamówieniu, z zastrzeżeniem, iż rozpoczęcie realizacji Usługi nastąpi nie wcześniej niż:
 1. w terminie 1 dnia roboczego po otrzymaniu przez Usługodawcę wpłaty z tytułu świadczonej Usługi, jeśli Zamówienie zostało złożone przez Klienta do godziny 12:00,
 2. w terminie 1 dnia roboczego od dnia następującego po dniu, w którym Usługodawca otrzymał wpłatę z tytułu świadczonej Usługi, jeśli Klient złożył Zamówienie w sobotę do godziny 12:00
  1. Na termin dostarczenia Produktu składa się czas przygotowywania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez firmę kurierską:
 3. czas przygotowywania Produktów wynosi od 1 dzień roboczy od momentu:
 • zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy o Świadczenie Usług na rachunku Sprzedawcy albo
 • pozytywnej autoryzacji transakcji przez elektroniczny system płatności.
 1. dostawa Produktów przez przewoźnika następuje zgodnie z wariantem wybranym przez Klienta:
 • wariant nr 1 – od poniedziałku do piątku,
 • wariant nr 2 – od poniedziałku do soboty,
 • wariant nr 3 – od poniedziałku do niedzieli.
  1. Zakupione w serwisie Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej codziennie do godziny wskazanej przez zamawiającego.
  2. W przypadku wariantu 2 zestaw sobotni jest dostarczany razem z piątkowym, a w przypadku wariantu 3 zestaw niedzielny dostarczany jest razem z sobotnim.
 • §7 REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Reklamacja z tytułu rękojmi.
  • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
  • zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@time4diet.pl lub telefonicznie pod numerem: 510 663 664
  • w powyższej wiadomości w formie ustnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,
  • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,
  • w przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad,
  • odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS.
 • §8 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
 2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa o Świadczenie Usług jest uważana za niezawartą.
 3. Termin czternastodniowy, w którym Konsument lub podmiot, o którym mowa w § 9 Regulaminu może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 5. Ze względu na fakt, iż w ramach świadczonej przez Sprzedawcę Usługi, przygotowywane są posiłki o krótkim okresie przydatności do spożycia zapakowane w zapieczętowane opakowania, Produktów tych nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia i względów higienicznych.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 • §9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa o Świadczenie Usług, którą zawiera ze Sprzedawcą, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  • niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  • odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, zgodnie z § 7 Regulaminu,
  • prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z § 8 Regulaminu.
 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa o Świadczenie Usług, którą zawarł ze Sprzedawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.
 • §10 ZMIANA UMOWY ORAZ ZAWIESZENIE I REZYGNACJA Z USŁUGI
 1. Zmiana Umowy.
  • W trakcie trwania Umowy o Świadczenie Usług, Klient ma możliwość zmiany rodzaju diety, jej kaloryczności a także adresu dostawy maksymalnie do godziny 12 dnia roboczego poprzedzającego dostawę
  • w celu zgłoszenia Sprzedawcy chęci zmiany warunków Umowy, Klient ma obowiązek przesłania odpowiedniego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@time4diet.pl
  • zmiana Usługi następuje (z zastrzeżeniem przypadku wskazanego w pkt 1.4) po upływie 1 dnia roboczego od otrzymania oświadczenia przez Sprzedawcę, o którym mowa w pkt 1.2,
  • jeśli zmiana polega na wybraniu przez Klienta Usługi o wyższej wartości, Klient jest zobowiązany w terminie 1 dnia od otrzymania potwierdzenia możliwości dokonania zmiany Usługi od Sprzedawcy, dokonać dopłaty za różnicę ceny pomiędzy Usługami,
  • jeśli zmiana polega na wybraniu przez Klienta Usługi o niższej wartości, Sprzedawca zwraca Klientowi różnicę w cenie pomiędzy Usługami w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o chęci zmiany warunków Umowy od Klienta.
 2. Zawieszenie Usługi.
  • Klient uprawniony jest do zawieszenia Usługi w dowolnie wybranym przez siebie momencie,
  • decyzję o zawieszeniu Usługi Klient powinien zgłosić Sprzedawcy do godziny 12:00 dnia roboczego poprzedzającego przerwę w Usłudze,
  • w przypadku zawieszenia okres świadczenia Usługi zostaje automatycznie wydłużony o równą ilość dni, dla których Klient skorzystał z zawieszenia.
 3. Rezygnacja z Usługi.
  • Klient ma możliwość rezygnacji z Usługi w każdym czasie,
  • w celu zgłoszenia Sprzedawcy chęci rezygnacji, Klient ma obowiązek przesłania odpowiedniego oświadczenia na adres: biuro@time4diet.pl
  • w przypadku przyjęcia rezygnacji, Sprzedawca przestaje świadczyć Usługę w terminie jednego dnia od jej otrzymania,
  • jeśli Sprzedawca dobrowolnie przyjmie rezygnację Klienta ze świadczonej Usługi, Klientowi zwracane są środki za dni, w których Usługa nie będzie realizowana. Zwrot środków następuje w terminie 14 dni od przyjęcia rezygnacji przez Usługodawcę.
 • §11 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  • zawieranie Umów o Świadczenie Usług,
  • System Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 • §12 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 11 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  • komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • przeglądarka internetowa,
  • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • §13 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@time4diet.pl
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 • §14 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.time4diet.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 14 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Joanny Gmaj wykonującej działalność gospodarczą pod firmą JPG CATERING BIS GMAJ JOANNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Księga Piotra Skargi 16, 05-600 Grójec, NIP: 7971838554, REGON: 142712779. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.time4diet.pl, bez zgody Usługodawcy.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.time4diet.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.time4diet.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.time4diet.pl użyte są w celach informacyjnych.
 • §15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów o Świadczenie Usług między serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem będącym jednocześnie Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 9 Regulaminu, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
 5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.